بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>قوعام

شياۋگاڭ قىستاعى ــ اۋىل – قىستاق رەفورماسىنداعى «ءبىرىنشى قىستاق»

2016.06.27 14:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: شياۋگاڭ قىستاعىنداعى 18 ديقاننىڭ بارماق تابىن باسقان كوتەرەگە الۋ توقتامى (ماتەريالدىق سۋرەت). 1978 – جىلى قىستا انحۇي ولكەسى فىڭياڭ اۋدانى شياۋگاڭ قىستاعىنداعى 18 ديقان توقتامنىڭ ۇستىنە بارماق تابىن باستى، مىنە سودان باستاپ جۇڭگوداعى اۋىل – قىستاق رەفورماسىنىڭ شىمىلدىعى اشىلدى. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت