بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

پارتيا ۋستاۆى وسى ارادا جارىق كورگەن ــ ج ك پ 2 – قۇرىلتايىنىڭ ورنىنا ساپار(3)

2016.07.01 14:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

پارتيا ۋستاۆى وسى ارادا جارىق كورگەن ــ ج ك پ 2 – قۇرىلتايىنىڭ ورنىنا ساپار(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت