بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نيۋ - يورك ورتالىق باقشاسىندا تۋىلعان جەڭىل تۇردەگى قوپارىلىستا ءبىر ادام جارالاندى

2016.07.04 13:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 4 - شىلدە، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 3 - شىلدە، ساقشى جاق ا ق ش - تىڭ نيۋ - يورك ورتالىق باقشاسىنداعى قوپارىلىس تۋىلعان ناق مايداننىڭ ماڭىن قۇرساۋعا الدى. 3 - شىلدە كۇنى تۇستەن بۇرىن نيۋ - يورك ورتالىق باقشاسىندا جەڭىل تۇردەگى قوپارىلىس تۋىلعان، قوپارىلىستا ءبىر ادامنىڭ اياعى اۋىر جارالانعان. جەرگىلىكتى اقپارات قۇرالدارىنىڭ قوپارىلىستى كورگەندەردەن ۇعىسۋىنشا، جارالانعان جىگىت باقشاداعى ءبىر تاستىڭ ۇستىنە شىققاندا بەلگىسىز ءبىر زاتتى بايقاماي باسىپ كەتىپ، قوپارىلىس تۋىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت