بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بانگلادەش ارمياسى شابۋىلداۋ ۋاقيعاسىندا بارىمتالانعان 20 ادامنىڭ قازا بولعاندىعىن جاريالادى

2016.07.04 13:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

بانگلادەش ارمياسى شابۋىلداۋ ۋاقيعاسىندا بارىمتالانعان 20 ادامنىڭ قازا بولعاندىعىن جاريالادى

  حالىق تورابى، 4 - شىلدە، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 2 - شىلدە، بانگلادەشتىڭ استاناسى داككا قالاسى، قازا بولعان بارىمتانىڭ وتباسىنداعىلار ۋاقيعا تۋىلعان ناق مايداندا قايعىرىپ جىلاۋدا. بانگلادەش ارميا جاعىنىڭ 2 - قازان كۇنى ايتۋىنشا، قارۋلى ەلەمەنتتەر 1 - شىلدە كۇنى كەش بانگلادەشتىڭ استاناسى داككا قالاسىنداعى ءبىر رەسترونداعىلاردى بارىمتالاعان، قازىرگە دەيىن بارىمتالانعان 20 ادام قازا بولعان، 6 قارۋلى ەلەمەنت اتىپ ولتىرىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت