بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قاعىلىق اۋدانىندا ەرەكشە ءىرى لاي كوشكىنى اپاتىنا ۇشىراعان جۇرتشىلىق تۇگەلدەي حاۋىپسىز ورىنعا كوشىرىلدى

2016.07.11 13:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: قاعىلىق اۋدانى قاعىلىق قالاشىعىنداعى 7 - الەۋمەتتىك ءوڭىرىنىڭ كادرى گۇزالنۇر ابىليميت (وڭدا) اپاتقا ۇشىراعان بۇقارا اميرلا ابۋلاعا (سولدا) جاڭا ءۇيدىڭ كىلتىن ۇسىنۋدا. 9 – شىلدە كۇنى كوكجار اۋىلىنىڭ 6 - قىستاعىنان تۇڭعىش توپتا 60 وتباسىنداعى 198 ادام كوكجار اۋىلىنداعى كورشىلەس 7 - قىستاققا كوشىرىلگەننەن كەيىن، 10 – شىلدە كۇنى ساعات 3تەن 30 مينۋت وتكەندە 6 - قىستاقتاعى قالعان 52 وتباسىنداعى 154 ادام كوكجار اۋىلىنداعى 7 - قىستاققا كوشىرىلدى. سونىمەن بىرگە، 9 – شىلدە كۇنى كوشىرىلگەن 11 وتباسىنداعى 31 ادام 10 – شىلدە كۇنى كەشتە قاعىلىق اۋدانىنداعى اپاتقا ۇشىراعانداردى ورنالاستىراتىن ۇيلەرگە قايتالاي كوشىرىلدى، بۇل وتباسىلاردىڭ اپاتقا ۇشىراۋ جاعدايى اۋىر بولعان. ءتىلشىنىڭ قاعىلىق اۋداندىق پارتكومنان ۇعىسۋىنشا، بۇل رەتكى ەرەكشە اۋىر لاي كوشكىنى مەن بەتكەي كوشۋ وقيعاسىندا كوكجار اۋىلىنداعى 6 - قىستاقتىڭ نەگىزدىك قۇرىلعىلارى اۋىر دارەجەدە بۇلىنگەندىكتەن، قاعىلىق اۋداندىق پارتكوم مەن حالىق ۇكىمەتى وسى قىستاقتىڭ تۇرعىندارىن تۇگەلدەي قاعىلىق اۋدانىنىڭ اۋدان قالاشىعىنا كوشىرۋدى ماقۇلداعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت