بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋەدەن تۇسىرىلگەن سۋرەت: انحۇي ولكەسى دۇڭجى اۋدانىندا جاۋعان نوسەردەن سوڭ، اۋىل – قىستاق «سۋ ءۇستى ەلىنە» اينالدى

2016.07.11 15:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ۇعىسۋعا قاراعاندا، 8 – شىلدەگە دەيىن، انحۇي ولكەسى دۇڭجى اۋدانىندا 418 مىڭ ادام مەن 29955 گەكتار جەردەگى اۋىل شارۋاشىلىق داقىلدارى اپاتقا ۇشىراپ، 21809 گەكتار جەردەگى اۋىل شارۋاشىلىق داقىلى شىعىندالعان، مۇندا 8868 گەكتار جەردەگى داقىلدان ءونىم الىنبايدى. 12 وتباسىنىڭ 25 اۋىز ءۇيى قۇلاعان، 282 وتباسىنىڭ 560 اۋىز ءۇيى اۋىر دارەجەدە بۇلىنگەن، 3746 وتباسىنىڭ 5780 اۋىز ءۇيى جاي بۇلىنگەن، اپاتقا ۇشىراعان 32465 ادام شۇعىل كوشىرىلىپ ورنالاستىرىلعان، تىكەلەي ەكونوميكالىق شىعىن شامامەن 869 ميلليون يۋان بولعان، مۇندا اۋىل شارۋاشىلىق سالاسىنداعى شىعىن 240 ميلليون يۋان، نەگىزدىك قۇرىلعىلار جاعىنداعى شىعىن 367 ميلليون يۋان، ونەركاسىپ – كەن كاسىپورىندارىنىڭ شىعىنى 74 ميلليون يۋان، وتباسىلىق مال – مۇلىك شىعىنى 140 ميلليون يۋان، الەۋمەتتىك يگىلىك قۇرىلعىلارى جاعىنداعى شىعىن 48 ميلليون يۋان بولعان. جاڭ چياۋچۇن فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت