بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيانىڭ نيس قالاسىندا تۋىلعان جۇك اۆتوموبيلىمەن جيىلعان جۇرتقا شابۋىلداۋ وقيعاسىندا 70 نەشە ادام قازا بولدى(5)

2016.07.15 14:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

فرانسيانىڭ نيس قالاسىندا تۋىلعان جۇك اۆتوموبيلىمەن جيىلعان جۇرتقا شابۋىلداۋ وقيعاسىندا 70 نەشە ادام قازا بولدى(5)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت