بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گەرمانيا ساقشى جاعى: گەرمانيا پويەزىندە تۋىلعان شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى ازيالىقتارعا قاراتىلعان دەۋگە ەشقانداي دالەل – فاكت جوق

2016.07.20 15:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 – شىلدە، بەيجيڭ. گەرمانيانىڭ ۋرزبۋرگ قالاسىندا 19 – شىلدە كۇنى گەرمانيا باۆاريا شتاتى قىلمىستىق ىستەر ساقشى مەكەمەسىنىڭ باستىعى لوتار كەل بىرلەسپە اقپار جاريالاۋ جينالىسىندا تىلشىلەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ قايتاردى. گەرمانيا باۆاريا شتاتى قىلمىستىق ىستەر ساقشى مەكەمەسىنىڭ باستىعى لوتار كەل 19 – شىلدە كۇنى بىلاي دەدى: 18 – شىلدە كۇنى اتالعان شتاتتىڭ ۋرزبۋرگ قالاسى ماڭىنداعى جولاۋشىلار پويەزىندە تۋىلعان شابۋىلداۋ ۋاقيعاسى ازيالىقتارعا قاراتىلعان دەۋگە ەشقانداي دالەل – فاكت جوق.

  18 – شىلدە كەش، 17 جاستاعى افعانستاندىق بوسقىن جىگىت گەرمانيا باۆاريا شتاتى ۋرزبۋرگ قالاسى ماڭىنداعى جولاۋشىلار پويەزىندە قولىنا بالتا مەن پىشاق الىپ، پويەز ىشىندەگى جولاۋشىلارعا شابۋىلداپ، كوپتەگەن ادامداردى جارالاعان، شابۋىلداۋشى قاشۋ بارىسىندا ساقشىلار جاعىنان اتىپ ولتىرىلگەن. جۇڭگونىڭ بايەرن ميۋنحەن قالاسىندا تۇراتىن باس كونسۋلحاناسىنىڭ 19 – شىلدە كۇنى راستاۋىنشا، بۇل رەتكى ۋاقيعادا 4 جۇڭگو شياڭگاڭدىق ازامات جارالانعان، ولاردىڭ ىشىندەگى ەكى ەر ادامنىڭ جاراقاتى اۋىر بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت