بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شاندۇڭنىڭ يانتاي قالاسىندا «سۋ استى وليمپياداسى» وتكىزىلدى

2016.08.10 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 9 – تامىز كۇنى سۇڭگۋشى سۋ استىندا ۆەلوسيپەت مىنۋدە. سول كۇنى شاندۇڭ ولكەسى يانتاي قالاسى حايچاڭ اكۋلا باقشاسىنداعى «تەڭىز استى وليمپياداسى» ساياحاتشىلاردى باۋرادى. سۇڭگۋشىلەر تەڭىز جانۋارلارىنىڭ اراسىندا ءجۇرىپ، فۋتبول، اسپا شىعىرىق، قوس تۋرنيك، ۆەلوسيپەت قاتارلى «جارىس» تۇرلەرىنە قاتىناسىپ، ساياحاتشىلارعا قىزىقتى ونەر كورسەتتى. شينحۋا اگەنتتىگى (تاڭ كى فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت