بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يندونەزيانىڭ باتىس بولەگىندە كەمە اۋدارىلىپ، 10 ادام قازا بولدى

2016.08.22 14:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: يندونەزيانىڭ تانيۇڭپيناڭ قالاسىنىڭ ماڭىنداعى تەڭىز الابىندا كەمەگە وتىرعان قۇتقارۋشىلار كەمە سىنىقتارىنىڭ قاسىنان ءوتىپ بارادى (21- تامىز).

  17 ادام وتىرعان كەمە 21 – تامىز كۇنى يندونەزيانىڭ رياۋ توپ ارالى ماڭىنداعى تەڭىز الابىندا اۋدارىلىپ، 10 ادام قازا بولىپ، 5 ادام دەرەكسىز كەتكەن. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت