بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جاڭادان تاعايىندالعان مالىمدەمەشىسى گىڭ شۋاڭ تىلشىلەرمەن كەزدەستى(2)

2016.09.27 15:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ جاڭادان تاعايىندالعان مالىمدەمەشىسى گىڭ شۋاڭ تىلشىلەرمەن كەزدەستى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت