بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تىڭ حيۆستون قالاسىندا تۋىلعان وق شىعارۋ دەلوسىندا 9 ادام جارالاندى

2016.09.27 15:17   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 26 – قىركۇيەكتە ا ق ش – تىڭ حيۆستون قالاسىنداعى وق شىعارۋ دەلوسى تۋىلعان جەردە ساقشى جاق جولداردى قۇرساۋلادى.

  ا ق ش تەكساس شتاتىنداعى ەڭ ءىرى قالا حيۆستوندا 26 – قىركۇيەكتە وق شىعارۋ دەلوسى تۋىلىپ، 9 ادام جارالاندى. ساقشى جاق وق شىعارۋشىنى ۇستىندە اتىپ ءولتىردى. شينحۋا اگەنتتىگى (جيا جۇڭ فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت