بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

نەپالدا جولاۋشىلار اۆتوبۋزى شىرعالاڭى تۋىلىپ، از دەگەندە 14 ادام قازا بولدى

2016.09.28 14:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 28 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 27 – قىركۇيەك، نەپالدىڭ كاتماندۋ قالاسى، ادامدار جارالىلاردى ەمحاناعا جەتكىزۋدە. نەپال ساقشىلارىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، 27 – قىركۇيەك تۇستە ءبىر ءىرى تۇرپاتتى جولاۋشىلار اۆتوبۋزى نەپالدىڭ ورتا بولەگىندە كەتىپ بارا جاتقاندا سايعا قۇلاپ، از دەگەندە 14 ادام قازا بولىپ، كوپ ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت