بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كورلا: ىزعارلى ماۋسىمداعى اققۋلار

2016.10.09 14:08   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 9 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 7 – قازان كۇنى اققۋلار سۋ بەتىندە قاناتىن جايىپ بيگە باسۋدا. 7-قازاندا، شينجياڭنىڭ حىجيڭ اۋدانى بايىنبۇلاق سازدى القابىنان كورلانىڭ كونچى وزەنىنە تۇڭعىش توپتاعى اققۋلار ۇشىپ كەلدى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، ءار جىلى نەشە ءجۇز اققۋ كورلانىڭ كونچى وزەنى قاتارلى سۋ الاپتارىندا قىستايدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت