بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋعانستاننىڭ وڭتۇستىك بولەگىندە اۆتوكولىك قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 20 ادام قازا بولدى

2016.10.11 15:35   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 10 – قازان، اۋعانستاننىڭ وڭتۇستىك بولەگىندەگى حرمان ولكەسىنىڭ ورتالىق قالاسى لاچحاركا، اسكەرلەر تاليبان ۇيىمىنا سوققى بەرۋ قيمىلىنا قاتىناسۋدا. اۋعانستان حاۋىپسىزدىك تاراۋى ٴمانساپتىسىنىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، اۋعانستاننىڭ حرمان ولكەسىنىڭ ورتالىق قالاسى لاچحاركاداعى ءبىر اسكەري تەكسەرۋ پۋنكتىندە سول كۇنى جانكەشتىلىك اۆتوكولىك قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 20 قازا بولىپ، 20 نەشە ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت