بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۋىنجوۋ قالاسىندا قالا تۇرعىندارىنىڭ ءۇيى قۇلاپ 10نان استام ادام قازا بولدى

2016.10.11 15:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 11 – قازان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 10 – قازان، قۇتقارۋشىلار ناق مايداندا شۇعىل قۇتقارۋدا، قۇتقارۋ قىزمەتى 10 ساعاتتان بەرى جالعاسۋدا.

  ءتىلشىنىڭ جىجياڭ ولكەسى ۋىنجوۋ قالاسى لۋچىڭ رايوندىق حالىق ۇكىمەتىنەن ۇعىسۋىنشا، 10 – قازان كۇنى ساعات 14دەن 30 مينۋت وتكەندە اتالعان رايوننىڭ شۋاڭيۇي كۇشەسىندە قالا تۇرعىندارىنىڭ ءۇيى قۇلاپ ناق مايداننان 15 ادامدى ىزدەپ قۇتقارىپ شىقتى، قازا بولعان ادامدار سانى 10نان استى. قازىر قۇتقارۋ قىزمەتى جالعاستى جۇرگىزىلۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت