بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تارىم تىڭ يگەرۋ رايونىندا كۇرىشتەن مول ءونىم الىندى

2016.10.12 11:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: شينجياڭ ءوندىرىس – قۇرىلىس بيڭتۋانى 1 – ديۆيزياسىندا ديحاندار كۇرىش ورۋدا (11 – قازاندا تۇسىرىلگەن).

  قازان ايى جەتىپ، قوڭىر كۇز كەلدى، شينجياڭ ءوندىرىس – قۇرىلىس بيڭتۋانىنىڭ 1 – ديۆيزياسى 200 مىڭ مۋعا جۋىق كۇرىش اتىزىنا وراق قويدى، تارىم وزەنى تىڭ يگەرۋ الابى التىن تۇسكە بولەنىپ، ءار جەردەن مول ءونىمنىڭ بەينەسى بايقالادى. شينحۋا اگەنتتىگى (ۋاڭ جىچيڭ فوتوسى)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت