بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تارىم تىڭ يگەرۋ رايونىندا كۇرىشتەن مول ءونىم الىندى(2)

2016.10.12 11:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

تارىم تىڭ يگەرۋ رايونىندا كۇرىشتەن مول ءونىم الىندى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت