بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

«الەم ارۋلارىن» تاڭداۋ جارىسىنا قاتىناساتىن ارۋلار توكيودا باس قوستى(3)

2016.10.12 15:00   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

«الەم ارۋلارىن» تاڭداۋ جارىسىنا قاتىناساتىن ارۋلار توكيودا باس قوستى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت