بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ازاتتىق ارميا كومانداسىنداعى قازاق بالۋانى(5)

2016.10.13 13:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ازاتتىق ارميا كومانداسىنداعى قازاق بالۋانى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت