بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇرىمجىدە تۇمان تۇسەتىندىگى جونىندە سارى ءتۇستى ساقتىق سەگىنالى بەرىلدى

2016.11.17 10:57   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 17 – قاراشا، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 16 – قاراشا، ءۇرىمجى قالاسى يۇەجين كوشەسىندەگى 31 – باستاۋىش مەكتەپ. ءۇرىمجى قالالىق اۋا رايى مەكەمەسى ساعات 15دەن 47 مينۋت وتكەننەن باستاپ تۇمان تۇسەتىندىگى جونىندە سارى ءتۇستى ساقتىق سەگىنالى بەردى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت