بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بەيجيڭدىك ديقان 30 نەشە جىلدا 63 ماشينا ادام جاساعان

2016.11.17 14:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 17 – قاراشا، بەيجيڭ. 16 – قاراشا، ءتىلشى بەيجيڭ تۇڭجوۋ رايونىنداعى ماشينا ادام جاساۋشى تاپقىر ديقان ۋ يۇيلۋدىڭ ۇيىنە تىلشىلىك بابىمەن كەلدى. تەك باستاۋىش مەكتەپ قانا بىتىرگەن قاراپايىم ديقان ۋ يۇيلۋ 30 نەشە جىل بويى ماشينا ادام جاساۋعا جۇرەك قانىن سارقا جۇمساعان. ۇعىسۋعا قاراعاندا، ءارقايسى ماشينا ادامنىڭ بارلىعىنىڭ وزىنە ٴءتان «شەبەرلىگى» بار بولىپ، ولارعا تەگىس «ۋ» فاميلياسى قولدانىلعان، جاسالعان ۋاقىتىنا قاراي «ۋ ٴءبىرىنشىسى، ۋ ەكىنشىسى، ۋ ءۇشىنشىسى» دەپ اتالىپ، «ۋ الپىس ۇشىنشىگە» دەيىن بارعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت