بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شىڭگىلدە قاردىڭ قالىڭدىعى 70 سانتيمەترگە جەتتى

قاتىناس ساقشىلارى 170 ساعاتتان بەرى جۇمىس ورىندارىنان تاپجىلمادى

2016.11.18 14:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى



  حالىق تورابى، 18 – قاراشا، بەيجيڭ. جۇڭگو اقپارات تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، شىڭگىل اۋدانىندا قالىڭ قار سەبەبىنەن بىرنەشە تاس جولدا قاتىناس ءۇزىلىپ، حابار جولدانعانعا دەيىن قاردىڭ قالىڭدىعى 70 سانتيمەترگە جەتكەن، تاۋلى جەرلەردە 1.5 مەتردەن اسقان، جەرگىلىكتى قاتىناس ساقشىلارى 459 ادام – رەت مىندەتكە شىعىپ، 170 ساعاتتان بەرى جۇمىس ورىندارىنان تاپجىلماي، قامالىپ قالعان 86 ادامدى قۇتقاردى.

  ءتىلشىنىڭ 16 – قاراشادا شىڭگىل اۋداندىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسى قاتىناس ساقشى باس اترەتىنەن ۇعىسۋىنشا، قالىڭ قار 70 سانتيمەترگە دەيىن جاۋعاندىقتان، تايكەشكەنگە، اعاشوبا مال فەرماسىنا، شاعانعول اۋىلىنا جانە باسقا اۋىلدارعا باراتىن تاس جولداردا قاتىناس بۇكىلدەي ۇزىلگەن، S320 تاس جولىنىڭ سارتوعاي جول ايرىعىنان 216 – تاس جولعا دەيىن كورىنىمدىلىك دەڭگەيى وتە تومەن بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت