بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىك شتاتىندا تۋىلعان پويەزدىڭ رەلستەن شىعۋ ۋاقيعاسىندا 103 ادام قازا بولدى

2016.11.21 15:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 21 – قاراشا، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 20 – قاراشا، قۇتقارۋشى قىزمەتكەرلەر ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىك شتاتىنداعى پۋكرايان ايماعىنداعى پويەز رەلستەن شىعۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان مايداندا قۇتقارۋ قىزمەتىن ىستەۋدە. ءۇندىستان ساقشى جاعىنىڭ 20 – قاراشا كۇنى ايتۋىنشا، سول كۇنى ءبىر تەز پويەز ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىك شتاتىنداعى پۋكرايان ايماعىندا رەلستەن شىعىپ، قازىرگە دەيىن 103 ادام قاز بولعان، مۇنان سىرت، 150 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت