بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قازان ايىنداعى ۇلى قۇرلىقتان تايۋانعا بارىپ ساياحاتتايتىن جولاۋشىلار سانى %44 ازايدى(2)

2016.11.25 11:02   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قازان ايىنداعى ۇلى قۇرلىقتان تايۋانعا بارىپ ساياحاتتايتىن جولاۋشىلار سانى %44 ازايدى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت