بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قىزىلسۋ وبلىسىنداعى شەكارا قورعانىس كوماندير – جاۋىنگەرلەرى اپاتتان قۇتقارۋعا اتسالىستى(2)

2016.11.28 13:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

قىزىلسۋ وبلىسىنداعى شەكارا قورعانىس كوماندير – جاۋىنگەرلەرى اپاتتان قۇتقارۋعا اتسالىستى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت