بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭدا قاناس كورىنىس رايونىندا قىسقى ساياحات جانە «قانسونار» قيمىلى باستالدى

2016.12.05 14:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 5 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، قاناس كورىنىس رايونىنىڭ 2016 ~ 2017 – جىلعى قىسقى ساياحات جانە «قانسونار» قيمىلى 3 – جەلتوقساندا جۇڭگوداعى ەڭ كوركەم قارلى مەكەن ــ قوم قىستاعىندا وتكىزىلىپ، قاناس كورىنىس رايونىنىڭ قىسقى ساياحات شىمىلدىعى اشىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت