بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

WCBA حابارى: شينجياڭ كومانداسى 69:70 ۇپايمەن سىچۋان كومانداسىنان جەڭىلدى(5)

2016.12.05 15:00   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

WCBA حابارى: شينجياڭ كومانداسى 69:70 ۇپايمەن سىچۋان كومانداسىنان جەڭىلدى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت