بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ىشكى موڭعۇل اۆتونوميالى رايونى چىفىڭ قالاسى كومىر كەنى پارتىلاۋ ۋاقيعاسىندا 32 ادام قازا بولدى

2016.12.05 16:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 5 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. ءتىلشىنىڭ 4 – جەلتوقسان كۇنى ىشكى موڭعۇل اۆتونوميالى رايونى چىفىڭ قالاسى باۋما كەن ىستەرى شەكتى سەرىكتىگىنىڭ ۋلى گاز پارتىلاۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان جەردەن ۇعىسۋىنشا، ۋاقيعا 3 – جەلتوقسان تۇسكى ساعات 11دەن 30 مينۋت وتكەندە تۋىلعان، العاشقى تەكسەرۋگە قاراعاندا ۋلى گاز پارتىلاۋ ۋاقيعاسى ەكەنى تۇراقتاندىرىلعان. تەكسەرىپ انىقتاۋعا قاراعاندا، ۋاقيعا تۋىلعان كەزدە، قۇدىق تۇبىندە 181 ادام جۇمىس ىستەپ جاتقان. ۋاقيعا تۋىلعاننان كەيىن، سەرىكتىك پەن قاتىستى ورىندار دەر كەزىندە قۇتقارۋ قىزمەتىن ورىستەتىپ، 149 ادام امان – ەسەن قۇدىقتان قۇتقارىلىپ شىققان، جارالانعاندار شۇعىل قۇتقارۋ ارقىلى ومىرىنە تونگەن حاۋىپتەن امان قالعان، 32 ادام قازا بولعان. قازىر، ۋاقيعاعا جاۋاپتى ادام ۇستالدى، ۋاقيعانىڭ تۋىلۋ سەبەبى ءالى دە تەكسەرىلۋ ۇستىندە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت