بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يۇننان ولكەسى ماڭشى قالاسىندا قاتىناس شىرعالاڭى تۋىلىپ، 9 ادام قازا بولىپ، 20 ادام جارالاندى

2016.12.06 14:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 6 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: ٶرت وشىرۋشى قىزمەتكەرلەر ناق مايداندا قوتقارۋ قىزمەتىن جۇرگىزۋدە. (4 – جەلتوقسان تۇسىرىلگەن).

  4 – جەلتوقسان تۇستەن كەيىن يۇننان ولكەسى ماڭشى قالاسى ماڭنا جولىنىڭ فىڭچۇي اسۋىنداعى 1 – ءنومىرلى كوپىردە ەكى اۆتوكولىك سوعىلىپ، 9 ادام قازا بولىپ، 20 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت