بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش فەدەراتسيالىق زاپاس قور جۇيەسى ءبىر جىلدان سوڭ تاعى دا ءوسىمدى جوعارىلاتتى

2016.12.15 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: ا ق ش فەدەراتسيالىق زاپاس قور جۇيەسىنىڭ ءتوراعاسى يەللەن 14 – جەلتوقسان كۇنى ۋاشينگتوندا وتكىزىلگەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءسوز سويلەۋدە. ا ق ش فەدەراتسيالىق زاپاس قور كوميتەتى 14 – جەلتوقساندا فەدەراتسيالىق قوردىڭ ءوسىم مولشەرىنىڭ نىسانالىق ارالىعىن 25 باستالۋ نۇكتەسى دەڭگەيىندە جوعارىلاتىپ، %0.5 تەن %0.75 دەڭگەيىنە دەيىن جەتكىزەتىنىن، بۇل نارىقتىڭ كۇتكەنىنە ۇيلەسەتىنىن ايتقان، بۇل ا ق ش فەدەراتسيالىق زاپاس قور جۇيەسىنىڭ اراعا ءبىر جىل سالىپ، ءوسىمدى تاعى دا جوعارىلاتۋى. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى باۋ داندان فوتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت