بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سىچۋاندا ازىقتىقتان ۋلانۋ وقيعاسى تۋىلىپ، ۋلانعان 30 ادامنان 2 ادام قازا بولدى

2016.12.19 13:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتىلشىنىڭ 18 – جەلتوقساندا سىچۋان ولكەسى باجۇڭ قالالىق پارتكومنىڭ ۇگىت بولىمىنەن ۇعىسۋىنا قاراعاندا، سول كۇنى باجوۋ رايونى جينبەي اۋىلىندا ازىقتىقتان ۋلانۋ وقيعاسى تۋىلىپ، ازىقتىقتان ۋلانعان بولۋى مۇمكىن دەلىنگەن 30 ادامنان 2 ادام قازا بولعان، 3 ادامنىڭ ناۋقاسى سالماقتى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، باجوۋ رايونى جينبەي اۋىلى مياۋيا قىستاعىنداعى لۋ فەي ەسىمدى تۇرعىننىڭ ۇيىندە ونىڭ اعاسى لۋ باۋدىنىڭ (بەستە قامتاماسىزداندىرىلاتىن وتباسى) ءولىمىن جونەلتۋ بارىسىندا، 18 – جەلتوقسان كۇنى ساعات 9دان 40 مينۋت اينالاسىندا لۋ فەي جانە ونىڭ ءولىمدى جونەلتۋگە كومەكتەسكەن تۋىس – تۋعان، دوس – جاراندارى مەن قىستاق تۇرعىندارىنان 30دان استام ادام تاڭعى اس ىشكەن. تاماق ءىشىپ بولعاننان كەيىن ءىشىنارا ادامداردىڭ باسى اينالىپ، جۇرەگى اينىپ، قۇسقان، اسقازاندارى اۋىرعان ءارى سول ماڭداعى ەمحاناعا بارىپ ەمدەلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت