بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ ايەلدەر باسكەتبول كومانداسى 72 : 57 ۇپايمەن 1 – تامىز كومانداسىن جەڭدى

2016.12.28 14:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 28 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2016 ~ 2017 سەزونداعى WCBA تۇراقتى جارىسىنىڭ 27 – اينالىمى بويىنشا 27 – جەلتوقسان كۇنى كەشتە شينجياڭ ۋوجياڭ ايەلدەر باسكەتبول كومانداسى ءوز الاڭىندا 1 – تامىز ايەلدەر باسكەتبول كومانداسىمەن كەزدەسىپ، ارىپتەسىن 72 : 57 ۇپايمەن جەڭدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت