بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

اۋىلدارىنا كوڭىلدى بەينەدەگى سۋرەتتەرىن الىپ قايتتى(3)

2016.12.28 14:19   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

اۋىلدارىنا كوڭىلدى بەينەدەگى سۋرەتتەرىن الىپ قايتتى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت