بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءۇندىستاندا ءبىر پويەز رەلستەن شىعىپ كەتىپ، كەمىندە ەكى ادام قازا بولدى

2016.12.29 14:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 29 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 28 – جەلتوقسان، ءۇندىستاننىڭ سولتۇستىگىندەگى كانپۋر ايماعىنداعى پويەزدىڭ رەلستەن شىعۋ ۋاقيعاسى تۋىلعان ناق مايدان. ءۇندىستان ساقشى جاعىنىڭ ايتۋىنشا، 28 – جەلتوقسان. ءبىر تەز پويەز كانپۋر ايماعىنان ٶتىپ بارا جاتقاندا، رەلستەن شىعىپ كەتىپ، كەمىندە ەكى ادام قازا بولىپ، 43 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت