بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

دۇنيەنىڭ جەر – جەرىندە جاڭا جىلدى قارسى الدى

2017.01.03 14:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 3 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە:1 – قاڭتار، ا ق ش –تىڭ نيۋ – يورك قالاسىنداعى ءداۋىر الاڭىندا ادامدار تورسىلداۋىق اتىپ، جاڭا جىلدى قارسى الۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت