بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قار – مۇز الەمىندەگى «اقشام ماحابباتى»

2017.01.04 14:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 4 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 3 – قاڭتار، ساياحاتشىلار حاربين قار – مۇز باقشاسىن ساياحاتتاۋدا. قاس قارايىپ، كۇن ۇياسىنا باتقان شاقتا، باتار كۇننىڭ شۋاعىنا شومىلعان حاربين قار – مۇز باقشا رايونىنداعى قار – مۇز قۇرىلىستارى ادام جانىن ەلىكتىرەتىن وزگەشە ءبىر قس ماحابباتىنا بولەيدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت