بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ءزايتۇن دوپ NFLادەتتەگى جارىسى: اتلانتا قىران كومانداسى جاڭا ورلەانس اۋليە كومانداسىن جەڭدى

2017.01.04 14:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 4 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 1 – قاڭتار، اتلانتا قىران كومانداسىنىڭ مۇشەسى كولەمان (سولداعى ادام) جاڭا ورلەانس اۋليە كومانداسىنىڭ مۇشەسى بەللمەن دوپقا تالاسۋدا. سول كۇنى، ا ق ش – تىڭ اتلانتا قالاسىندا وتكىزىلگەن 2016-2017 NFL ادەتتەگى جارىسىندا، اتلانتا قىران كومانداسى 32:38 ۇپايمەن جاڭا ورلەانس اۋليە كومانداسىن جەڭدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت