بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇلى ەگيپەت مۇراجايى جەدەلدەتە سالىنۋدا(3)

2017.01.05 15:22   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ۇلى ەگيپەت مۇراجايى جەدەلدەتە سالىنۋدا(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت