بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حاربين قار – مۇز الەمى باقشاسى رەسمي اشىلدى

2017.01.06 14:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

حاربين قار – مۇز الەمى باقشاسى رەسمي اشىلدى

  حالىق تورابى، 6 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 5 – قاڭتار، ساياحاتشىلار حاربين قار - مۇز الەمى باقشاسىن تاماشالاۋدا. سول كۇنى، حاربين قار – مۇز ساياحات مەرەكەسىنىڭ نەگىزگى الاڭى قار – مۇز الەمى باقشاسى رەسمي اشىلدى. وسى كەزەكتى حاربين قار – مۇز الەمى «قار - مۇز شاتتىعى، حاربيندا كەزدەسەيىك» دەگەن تاقىرىپتا بولىپ، جالپى 330 مىڭ تەكشەمەتر قار – مۇزدان پايدالانىپ، 2000عا تارتا قار – مۇز تۋىندىلارىنان قيالداعىداي قار – مۇز الەمىن جاساعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت