بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يراقتىڭ استاناسىندا قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلدى

2017.01.09 14:11   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

يراقتىڭ استاناسىندا قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلدى

  حالىق تورابى، 9 – قاڭتار، بەيجيڭ. سۋرەتتە: يراقتىڭ استاناسى باعداتتىڭ شىعىس بولەگىندەگى سادىر قالاسى، قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلعان مايدانعا توپتالعان ادامدار. يراقتىڭ استاناسى باعدات قالاسىندا 8 – قاڭتار تۇستەن بۇرىن جانكەشتى اۆتوكولىك قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلدى، قارۋلى ەلەمەنتتەردىڭ بومبى باسقان اۆتوكولىگى سادىر قالاسىنداعى ٴبىر تەكسەرۋ پۋنكتىنەن وتكەندە توسقاۋىلعا ۇشىرعان سوڭ، قارۋلى ەلەمەنت قوپارىلىس تۋدىرعان، وسى رەتكى قوپارىلىستا از دەگەندە 11 ادام قازا بولىپ، 25 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت