بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

موسۋلداعى ۇشقارى ۇيىم «يسلام مەملەكەتىنە» سوققى بەرۋ شايقاسى جالعاسۋدا(2)

2017.01.16 15:18  【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت