بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تايۋاندا ساياحات اۆتوبۋزى اۋدارىلىپ، 33 ادام قازا بولدى

2017.02.15 13:58   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 14 – اقپاندا اۋدارىلعان اۆتوبۋزدى جوتكەۋدە. تايۋان ءورت ءوشىرۋ تاراۋىنىڭ 14 – اقپاندا جاريالاۋىنشا، 13 – اقپان كۇنى كەشتە تايۋاندا ساياحات اۆتوبۋزى اۋدارىلىپ، قازىرگە دەيىن كەمىندە 33 ادام قازا بولىپ، 11 ادام جارالانعان. 13 – اقپان كۇنى ساعات 21دەن 6 مينۋت وتكەندە تايۋاندا ساياحاتشىلار وتىرعان اۆتوبۋز اۋدارىلعان، اۆتوبۋزدا جيىنى 44 ادام وتىرعان (42 ساياحاتشى، ءبىر جول باستاۋشى، ءبىر شوفەر)، اۆتوبۋزدا ۇلى قۇرلىق ساياحاتشىلارى جوق. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت