بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

2017 – جىلعى شينجياڭ «جىبەك جولى كۋبوگى» اتىنداعى جاسوسپىرىمدەردىڭ شاڭعى جارىسى وتكىزىلدى

2017.02.27 15:07   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 27 – اقپان، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2017 – جىلعى شينجياڭ «جىبەك جولى كۋبوگى» اتىنداعى شاڭعى جارىسى 25 – اقپاندا شينجياڭ جىبەك جولى حالىقارالىق شاڭعى الاڭىندا وتكىزىلدى.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇل رەتكى «جىبەك جولى كۋبوگى» اتىنداعى جاسوسپىرىمدەردىڭ شاڭعى جارىسىن ۇيىمداستىرۋداعى ماقسات: جاسوسپىرىمدەردى قىسقى قار – مۇز سپورتىمەن دەنە شىنىقتىرۋعا بەلسەندى قاتىناستىرۋ جانە شينجياڭنىڭ قار – مۇز سپورتىن دامىتۋعا دارىندىلار قوسىنىن قۇرۋ.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت