بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گۋاڭشيداعى جۇڭگو – ۆيەتنام شەكاراسىنان قىرۋار جابايى حايۋانات جانە جابايى حايۋاناتتان جاسالعان زاتتار تەكسەرىلىپ انىقتالدى(2)

2017.03.01 15:13  

گۋاڭشيداعى جۇڭگو – ۆيەتنام شەكاراسىنان قىرۋار جابايى حايۋانات جانە جابايى حايۋاناتتان جاسالعان زاتتار تەكسەرىلىپ انىقتالدى(2)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت