بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گەرمانيانىڭ دۋسسەلدورف قالاسىندا ايبالتامەن شابۋىلداۋ وقيعاسى تۋىلدى

2017.03.10 15:37   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: 9 – ناۋرىز كۇنى گەرمانيانىڭ ەرەكشە ساقشىلارى دۋسسەلدورف قالاسىنداعى ورتالىق پويەز بەكەتىندە مىندەت اتقارۋدا.

  گەرمانيانىڭ سولتۇستىك رەين – وڭتۇستىك فالەن ولكەسى دۋسسەلدورف قالاسىنداعى ورتالىق پويەز بەكەتىندە 9 – ناۋرىز كۇنى كەشتە كەمىندە ءبىر ەر ادام ايبالتامەن پويەز بەكەتىندەگى جۇرتقا شابۋىلداعان. وسى وقيعادا كەمىندە 6 ادام جارالانعان، بىرەۋىنىڭ جاراقاتى اۋىر. شينحۋا اگەنتتىگى \ فرانسيا اقپارات اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت