بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى ۇيىمىنىڭ پاريجداعى كەڭسەسىندە پوچتادان سالىنعان بۇيىم پارتىلادى

2017.03.17 13:52   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: فرانسيا ساقشىلارى 16 – ناۋرىزدا پاريج قالاسىنداعى حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى ۇيىمى كەڭسە عيماراتىنىڭ سىرتىندا.

  فرانسيا اقپارات قۇرالدارىنىڭ حابارلاۋىنشا، حالىقارالىق ۆاليۋتا قورى ۇيىمىنىڭ پاريجداعى كەڭسەسىندە 16 – ناۋرىز كۇنى پوچتادان سالىنعان بۇيىم پارتىلاپ، ءبىر ادام جارالاندى. شينحۋا اگەنتتىگى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت