بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

گاۋاي تەرگەۋشىسى ترامپتىڭ جاڭا نۇسقاداعى قونىستانۋشىلاردىڭ شەكاراعا كىرۋىنە تيىم سالۋ بۇيرىعىن توقتاتتى

2017.03.17 16:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 17 – ناۋرىز، بەيجيڭ. گاۋاي فەدراتسيا رايونىنداعى تەرگەۋشى ــ دەريك ۋاتسون 15 – ناۋرىز كۇنى، ا ق ش توڭىرەگىندە ا ق ش پرەزيدەنتى ترامپتىڭ جاقىندا جاريالاعان جاڭا نۇسقاداعى قونىستانۋشىلاردىڭ شەكاراعا كىرۋىنە تيىم سالۋ بۇيرىعىن اتقارماۋىن جاريالادى، وسى ساتتە اتالعان بۇيرىقتىڭ كۇشىنە يە بولعانىنا تەك ساناۋلى ساعات بولعان ەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت