بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭ تۇرپان ايماعى: ءجۇزىم اعاشى اشىلىپ، سورەگە ءىلىندى

2017.03.20 14:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 20 – ناۋرىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 15 – ناۋرىز، قىستاق تۇرعىنى تۇرپان قالاسى ءپىشان اۋدانى لۇكشۇن قالاشىعىندا ءجۇزىم اعاشىن جاپقان ءۇيىندىنى اشىپ، جەردى تەگىستەۋدە. ناۋرىز ايىنىڭ كەلۋىمەن تۇرپاندا اۋا رايى جىلىنىپ، جەرگىلىكتى ديقاندار قىستا جەر استىنا كومگەن ءجۇزىم ساباعىن الىپ شىعىپ سورەگە ءىلدى. بيىل تۇرپاندا ءجۇزىم اعاشىن اشۋ ۋاقىتى 10 – ناۋرىزدان 25 – ناۋرىز ارالىعىنا ورنالاستىرىلدى. جەرگىلىكتى ورىن 12 مىڭ ديقاننان ۇيىمداسقان ءوزارا جاردەمدەسۋ گرۋپپاسىن قۇرىپ، قىستاق تۇرعىندارى ءبىر - بىرىنە كومەكتەسىپ، كەزەكپەن ءجۇزىم اعاشىن اشىپ، ەڭبەككۇشتىڭ جەتىسپەۋ ماسەلەسىن شەشتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت