بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

لوندوندا لاڭكەستىك شابۋىلدان كەيىن ساقتىق شاراسى كۇشەيتىلدى

2017.03.24 14:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23 – ناۋرىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 23 – ناۋرىز، انگليا لوندون قالاسى، ساقشىلار لاڭكەستىك شابۋىل تۋىلعان جەردىڭ ماڭىندا شارلاۋ جۇرگىزۋدە. انگليانىڭ لوندون قالاسىنىڭ ورتالىعىنداعى پارلامەنت سارايىنىڭ ماڭىندا 22 – ناۋرىز تۇستەن كەيىن لاڭكەستىك شابۋىل تۋىلدى. انگليانىڭ لوندون قالاسىنىڭ ورتالىعىنداعى پارلامەنت سارايىنىڭ ماڭىنداعى 22 – ناۋرىز تۇستەن كەيىن تۋىلعان لاڭكەستىك شابۋىلدا 4 ادام قازا بولىپ، نەشە ونداعان ادام جارالاندى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت